Menu
Art in public space

Motif bench: A Paradise for Music Makers

Motivbank: Ein Paradies der Tonkünstler,  Weg der Hofmusik ,  68723 Schwetzingen
Official content of Schwetzingen

Description